Strona Główna

KONTAKT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie

adres: ul. Lwowska 38,  37-550 Radymno

telefon: (16 ) 628 10 05,

(16) 628 11 38 – sekretariat UG Radymno (prosić numer wewnętrzny):

 • wewn. 28 (kierownik GOPS, główny księgowy),

 • wewn. 32 (pomoc środowiskowa, dodatki mieszkaniowe, asystent rodziny),

 • wewn. 36 (sekretariat GOPS, Karta Dużej Rodziny, stypendia szkolne),

 • wewn. 44 (świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, fundusz alimentacyjny)

e-mail: gops.radymno@gmail.com
strona internetowa: www.gops.radymno.org

 

Godziny pracy:

Poniedziałek , Środa, Czwartek, Piątek – od 7:00 do 15:00;
Wtorek – od 8:00 do 16:00; 

 

NIP 792 197 4002

REGON 651 442 225

Nr konta 59 9107 0007 2001 0010 0957 0001 Bank Spółdzielczy w Radymnie

—————————————————————————————————————————————–

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie.

     Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie, Lwowska 38,  37-550 Radymno.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie możliwy jest pod numerem tel. 509-657-562 lub adresem email: iod@bezpiecznedane.info
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c,ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych, w celu związanym z przyznawaniem wnioskowanych świadczeń realizowanych w Ośrodku. Na podstawie przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego,funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, pomocy socjalnej o charakterze socjalnym (stypendiów) oraz zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, Karty Dużej Rodziny do załatwienia Pani/Pana sprawy.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń.
 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną przyjętą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,usunięcia zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PLlub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgodyw zakresie, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a).
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Podanie danych osobowych wymaganym do realizacji zadań ośrodka jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Zapytanie ofertowe – Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych…

GOPS.271.5.2018 Radymno, dnia 03-12-2018 r. ……………………………………………………… pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie, ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Radymno. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno tel.16 628 1005, e-mail: gopsradymno@gmail.com Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz.U. z 2018r., poz.1986 ) na podstawie art. 4 pkt 8. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim…

Więcej

Ogłoszenie o wydaniu żywności

Od dnia 15.10.2018r., w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie wydawane są skierowania do PKPS – Magazyn Żywności ul. Bandurskiego 1; 37-500 Jarosław w ramach programu FEAD 2018. Skierowania wydawane są osobom/rodzinom, które spełniają kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej oraz osiągany przez nie dochód nie przekracza: – 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej – 1056 zł na osobę w rodzinie Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie numer telefonu 16 6281005 TERMINY  WYDAWANIA  ŻYWNOŚCI przez Magazyn w Jarosławiu 13 listopada 2018r.,60  skierowań 28 listopada 2018r.,      60 skierowań 07 grudzień 2018r.,   60 skierowań 21 grudzień 2018r.,60 skierowań…

Więcej