Strona Główna

KONTAKT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie

adres: ul. Lwowska 38,  37-550 Radymno

telefon: (16 ) 628 10 05,

(16) 628 11 38 – sekretariat UG Radymno (prosić numer wewnętrzny):

 • wew. 28 (kierownik GOPS, główny księgowy),

 • wew. 32 (pomoc środowiskowa, dodatki mieszkaniowe, asystent rodziny),

 • wew. 36 (sekretariat GOPS, Karta Dużej Rodziny, stypendia szkolne),

 • wew. 44 (świadczenia rodzinne, świadczenie alimentacyjne, fundusz alimentacyjny)

e-mail: gops.radymno@gmail.com
strona internetowa: www.gops.radymno.org

 

Godziny pracy:

Poniedziałek , Środa, Czwartek, Piątek – od 7:00 do 15:00;
Wtorek – od 8:00 do 16:00; 

 

NIP 792 197 4002

REGON 651 442 225

Nr konta 59 9107 0007 2001 0010 0957 0001 Bank Spółdzielczy w Radymnie

—————————————————————————————————————————————–

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie.

     Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie, Lwowska 38,  37-550 Radymno.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie możliwy jest pod numerem tel. 509-657-562 lub adresem email: iod@bezpiecznedane.info
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c,ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych, w celu związanym z przyznawaniem wnioskowanych świadczeń realizowanych w Ośrodku. Na podstawie przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego,funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, pomocy socjalnej o charakterze socjalnym (stypendiów) oraz zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, Karty Dużej Rodziny do załatwienia Pani/Pana sprawy.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń.
 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną przyjętą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,usunięcia zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PLlub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgodyw zakresie, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a).
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Podanie danych osobowych wymaganym do realizacji zadań ośrodka jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

ZAPYTANIE OFERTOWE – Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Radymno.

GOPS.4462.4.2018                                                                                                           Radymno, dnia 16-08-2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie, ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Radymno. Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z 29 stycznia…

Więcej

O G Ł O S Z E N I E

Terminy składania wniosków na nowy okres 2018/2019 Dobry start ( 300 zł ) WNIOSEK złożony w lipcu 2018 r. (tylko elektronicznie) lub sierpniu 2018r.   wypłata nie później niż do 30 września 2018 r. złożony we wrześniu 2018 r., październiku 2018 r., listopadzie 2018r. wypłata do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku Fundusz alimentacyjny – okres świadczeniowy od 1-10-2018 r. do 30-09-2019 r. WNIOSEK złożony w lipcu 2018 r. (tylko elektronicznie) lub sierpniu 2018r.   wypłata do 31 października 2018 r. złożony we wrześniu 2018 r. wypłata do 30 listopada 2018 r. złożony w październiku 2018 r. wypłata do 31…

Więcej