Strona Główna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Radymnie
ul. Lwowska 38
37-550 Radymno
Godziny pracy
Poniedziałek od godz.7 do godz.15
Środa od godz.7 do godz.15
Czwartek od godz.7 do godz.15
Piątek od godz.7 do godz.15
Wtorek od godz.8 do godz.16
Telefon 16 628 10 05
16 628 11 38-Sekretariat UG-prosić numer wewnętrzny
GOPS
NIP 792 197 4002
REGON 651 442 225
Nr konta Bank Spółdzielczy w Radymnie
59 9107 0007 2001 0010 0957 0001
e-mail gops.radymno@gmail.com
strona internetowa gops.radymno.org

Projekt „Azymut trzeźwości – edukacja+ profilaktyka = zdrowie”

W ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, pracownicy GOPS w Radymnie: Anna Łukaszów i Aneta Gwóźdź realizować będą projekt socjalny: Azymut trzeźwości – edukacja + profilaktyka = zdrowie” – warsztaty profilaktyczno – edukacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu będących klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie Celem projektu jest podniesienie świadomości u osób uzależnionych od alkoholu na temat szkód zdrowotnych, psychospołecznych, a także rodzinnych, jakie ponoszą w związku z nadużywaniem alkoholu. W ramach projektu prowadzone będą warsztaty ze specjalistami: certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany specjalista d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychoterapeuta systemowy rodzin, pielęgniarka  środowiskowa, ratownik medyczny,  policjant.…

Więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy: GOPS.271.5.2016

Informacja o  wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w celu udzielenie zamówienia publicznego na „Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Radymno w roku 2017”, Nr sprawy: GOPS.271.5.2016. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie udostępnia  informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., tj. o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz…

Więcej