Program „Wspieraj Seniora”

„Wspieraj Seniora” czyli pomoc w zakupach dla seniorów pozostających w domu Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie…

Więcej

Interwencja kryzysowa – pomoc udzielana przez PCPR Jarosław

Interwencja kryzysowa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje, że w ramach zadań własnych zapewnia mieszkańcom miasta i powiatu udzielanie natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego lub prawnego, a w sytuacjach uzasadnionych schronienia do 3 miesięcy – w ramach interwencji kryzysowej – stosownie do przepisu art. 47 ust.3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. ( tj. Dz. U. z 2020r. poz.1876). Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Interwencja kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez…

Więcej