Ogłoszenie nr 365057 – 2016 z dnia 2016-12-12 r.

Radymno: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Radymno w roku 2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych tak Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż…

Więcej

Program Operacyjny Pomoc żywnościowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016

Celem programu jest zapewnienie najuboższej części społeczeństwa bezpłatnej pomocy żywnościowej, oraz włączenie społeczne tych osób poprzez cykliczne działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria art. 7 i art. 8 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 951 zł miesięcznie dla osoby gospodarującej samotnie i 771 zł miesięcznie dla osoby w rodzinie. Dla mieszkańców naszej gminy realizacja programu rozpocznie się w dniu 13.10.2016r. i  zakończy się w czerwcu 2017 r. W zestawie artykułów na Podprogram 2016 znajduje się: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki,…

Więcej