Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy: GOPS.271.5.2016

Informacja o  wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w celu udzielenie zamówienia publicznego na „Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Radymno w roku 2017”, Nr sprawy: GOPS.271.5.2016. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie udostępnia  informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., tj. o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz…

Więcej

Do wykonawców

Radymno, dnia 20 grudnia 2016 roku GOPS.271.5.2016 Do Wykonawców Dot. informacje o Wykonawcach i ofertach złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Radymno w roku 2017”, GOPS.271.5.2016 oraz obowiązku złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wobec Wykonawców którzy złożyli oferty w tym postępowaniu Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej…

Więcej