Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Podprogram 2019  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie informuje o rozpoczęciu kolejnej edycji dystrybucji paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomocą żywnościową mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj.: 1.402,00 zł dla osoby samotnej (701,00 zł x 200%) 1.056,00 zł na osobę w rodzinie (528,00 zł x 200%) Celem programu  jest…

Więcej