Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy: GOPS.271.5.2016

Informacja o  wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w celu udzielenie zamówienia publicznego na „Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Radymno w roku 2017”, Nr sprawy: GOPS.271.5.2016. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie udostępnia  informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., tj. o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz…

Więcej

Program Operacyjny Pomoc żywnościowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016

Celem programu jest zapewnienie najuboższej części społeczeństwa bezpłatnej pomocy żywnościowej, oraz włączenie społeczne tych osób poprzez cykliczne działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria art. 7 i art. 8 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 951 zł miesięcznie dla osoby gospodarującej samotnie i 771 zł miesięcznie dla osoby w rodzinie. Dla mieszkańców naszej gminy realizacja programu rozpocznie się w dniu 13.10.2016r. i  zakończy się w czerwcu 2017 r. W zestawie artykułów na Podprogram 2016 znajduje się: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki,…

Więcej