Projekt „Azymut trzeźwości – edukacja+ profilaktyka = zdrowie”

W ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, pracownicy GOPS w Radymnie: Anna Łukaszów i Aneta Gwóźdź realizować będą projekt socjalny: Azymut trzeźwości – edukacja + profilaktyka = zdrowie” – warsztaty profilaktyczno – edukacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu będących klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie Celem projektu jest podniesienie świadomości u osób uzależnionych od alkoholu na temat szkód zdrowotnych, psychospołecznych, a także rodzinnych, jakie ponoszą w związku z nadużywaniem alkoholu. W ramach projektu prowadzone będą warsztaty ze specjalistami: certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany specjalista d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychoterapeuta systemowy rodzin, pielęgniarka  środowiskowa, ratownik medyczny,  policjant.…

Więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy: GOPS.271.5.2016

Informacja o  wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w celu udzielenie zamówienia publicznego na „Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Radymno w roku 2017”, Nr sprawy: GOPS.271.5.2016. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie udostępnia  informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., tj. o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz…

Więcej