Rola i zadania

Kto może skorzystać z pomocy społecznej

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r., o pomocy społecznej (Dz.U z 2015r., poz.163
z póź.zm) prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania
  i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony  zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013r.
  o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013r.,poz.1650 z póź.zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy;
 • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy
  o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r.
  o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2014r., poz.1525 z póź.zm.), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kryterium dochodowe w pomocy społecznej

Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej jest uzależnione od spełnienia warunku określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej określającego wysokość kryterium dochodowego osoby lub rodziny. Zgodnie z tym przepisem uprawnienie do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

  osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł,

  osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł,

 rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę          w rodzinie,

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-16 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej tj.:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe   placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Są to jedynie przykładowo wymienione przyczyny udzielania pomocy, które jednocześnie są kryteriami dysfunkcji, jakie m.in. powinny spełniać osoby i rodziny ubiegające się                   o udzielenie pomocy i korzystające z pomocy społecznej.

Pomoc w postaci gorącego posiłku lub zakup żywności może być przyznana osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić również wówczas, gdy ich dochód nie przekracza 150%  kryterium dochodowego dla osoby samotnej i rodziny.

 Co wlicza się do dochodu

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym finansowaniu ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone
  w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej uwarunkowane jest wykazaniem się własną aktywnością w zakresie zaspokajania swych potrzeb życiowych. Pomoc społeczna nie może stanowić stałego źródła utrzymania, zwłaszcza dla osób, które mają wszelkie warunki do tego, aby podjąć pracę. Praca z klientem pomocy społecznej powinna skupiać się na profilaktyce.

Osoby i rodziny korzystające pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania
w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak tej współpracy skutkuje znacznym ograniczeniem, lub odmową udzielenia pomocy. Współpraca ta polega na ustalaniu wspólnych celów i zadań do realizacji przez obie strony tak, aby efektem pomocy było rozwiązanie wiodącego problemu osoby lub rodziny korzystającej z pomocy.

Przyznawanie pomocy  składa się z następujących etapów:

 1. Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy:
  • osobiste, pisemne lub telefoniczne lub elektronicznie (zgłoszenie może nastąpić z urzędu, może go dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą ubiegającego się o pomoc).
 2. Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy:
  • rozeznanie przez pracownika socjalnego sytuacji osobistej i rodzinnej osoby ubiegającej się o pomoc społeczną, tj. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta
  • wspólne (pracownik socjalny z osobą lub rodziną) opracowanie planu pomocy.
 3. Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc społeczną.
 4. Realizacja przyznanych świadczeń.

Rodzaje świadczeń:

 1. Świadczenie pieniężne

Zasiłek stały – przyznawany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy  z powodu niepełnosprawności lub z powodu wieku (kobiety – 60 lat, mężczyźni – 65 lat – w przypadku, gdy nie nabyli świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego),

Zasiłek okresowy – przyznawany jest szczególnie ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, ewentualnie możliwość otrzymania lub nabycia
w przyszłości uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego,

Zasiłek celowy – świadczenie przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej,
a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy można również otrzymać na pokrycie wydatków związanych ze zdarzeniami losowymi, np. gdy spalił się dom oraz
w przypadku klęski żywiołowej, np. powodzi, gradobicia itp.

Specjalny zasiłek celowy – świadczenie o szczególnym charakterze, przyznawane wyjątkowo osobom i rodzinom nie spełniającym kryterium dochodowego,

zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego/klęski żywiołowej lub ekologicznej – Obok kryterium dochodowego, warunkiem udzielenia świadczenia pieniężnego jest wystąpienie co najmniej jednej z okoliczności, określonych w ustawie o pomocy społecznej. Wachlarz tych okoliczności jest bardzo szeroki i obejmuje m. in. sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze, zdarzenia losowe oraz klęski żywiołowe.

 1. Świadczenia niepieniężne:

– składki na ubezpieczenie zdrowotne

–  pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie

– sprawienie pogrzebu

– interwencja kryzysowa – działania podejmowane na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych            przemocą, mające na celu zapobieganie pogłębianiu się występujących dysfunkcji

– usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,

– specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia

– pobyt w domach pomocy instytucjonalnej (domy pomocy społecznej, domy dziecka).

Pobierz: Pomoc Środowiskowa

Brak możliwości komentowania.