Asystent rodziny

ASYSTENT  RODZINY

 

Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, mogą otrzymać wsparcie od gminy w postaci asystenta rodziny, które reguluje Ustawa z dnia       9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2016r., poz.575).

 

Wsparcie asystenta rodziny kierowane jest do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-  wychowawczej, w tym:

  • rodzin, których dzieci przebywają obecnie w pieczy zastępczej, natomiast istnieje szansa ich powrotu do rodziny biologicznej,
  • rodzin zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej,
  • rodzin, u których występują okresowe trudności w realizacji funkcji opiekuńczo- wychowawczej.

 

ROLA  ASYSTENTA  RODZINY

 

Najważniejszą rolą asystenta rodziny jest podniesienie umiejętności opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego rodziców, pomoc w rozwiązaniu problemów rodziny, w takim stopniu, aby wychowujące się w tej rodzinie dzieci miały warunki do bezpiecznego życia i wszechstronnego rozwoju.

 

ZAKRES I OBSZAR DZIAŁANIA  ASYSTENTA  RODZINY

 

 

Zakres zadań asystenta rodziny obejmuje cztery obszary: bezpośrednią pracę z rodzicami, bezpośrednią pracę z dziećmi, działania realizowane na rzecz dziecka i rodziny oraz organizację własnej pracy. Mówiąc o funkcji asystenta rodziny można wyodrębnić – funkcję wsparcia psychiczno- emocjonalnego, opiekuńczą, doradczą, diagnostyczno- monitorującą, mediacyjną, wychowawczą, motywująco – aktywizującą oraz koordynacji działań skierowanych na rodzinę

 

Zadaniem asystenta rodziny jest wsparcie rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Asystent ma ułatwić rodzicom wypełnianie ról społecznych, aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się już pod pieczą zastępczą, rolą asystenta są działania na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny biologicznej. Działania asystenta rodziny powinny dawać możliwość udzielania pomocy rodzinom w zakresie poprawy ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

Zadania asystenta rodziny określa art. 15 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2016r., poz.575), które polegają m.in. na:

1) opracowaniu i realizacji planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w

konsultacji z pracownikiem socjalnym;

2) opracowaniu, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy

zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy

dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3)  udzielaniu pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4)  udzielaniu  pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5)  udzielaniu  pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6) udzielaniu  pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7)  wspieraniu aktywności społecznej rodzin;

8)  motywowaniu członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) udzielaniu  pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) motywowaniu do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu

kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11) udzielaniu wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12)podejmowaniu działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożeni bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzeniu  indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14) prowadzeniu dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywaniu okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

16) monitorowaniu funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzaniu, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

19) współpracy z zespołem interdyscyplinarnym i grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

PRZYDZIELANIE ASYSTENTA RODZINY PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) a gdy rodzicem wychowującym dziecko jest małoletni opuszczający młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, schronisko dla nieletnich lub zakład poprawczy, pracownik socjalny przeprowadza u tego rodzica wywiad, o którym mowa powyżej, a następnie kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela temu rodzicowi asystenta rodziny.

Po przeprowadzeniu wywiadu, pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny. Jeżeli z analizy, wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie. Po otrzymaniu wniosku, kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela rodzinie asystenta rodziny.

Brak możliwości komentowania