Rodzina 500+

Ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U z 2016r., poz.195) wprowadzono świadczenie wychowawcze. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych (art.4 ust.1 w/w ustawy). Świadczenie przysługuje: – matce, – ojcu, – opiekunowi faktycznemu, – opiekunowi prawnemu dziecka  do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na drugie i kolejne  dziecko w rodzinie bez względu na dochód. Na pierwsze dziecko zasiłek wychowawczy przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza…

Więcej