Kadra

p.o. Kierownika Alicja Korecka-Jacek pok.nr 2
tel. 16 628 11 38 wew.28
16 628 10 05
Główny Księgowy Grażyna Olech pok.nr 2
tel. 16 628 11 38 wew.28
16 628 10 05
Samodzielny Referent Maria Kolasa pok.nr4
tel. 16 628 11 38 wew.36
16 628 10 05
Świadczenia Rodzinne pok.nr1
tel.16 628 12 34
Referent Iwona Skiba –Śwituszek
Referent Małgorzata Łatka
Pomoc Środowiskowa pok.nr3
tel. 16 628 10 05
Asystent Rodziny Dominika Tomas pok.nr3
tel. 16 628 10 05
Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Rejon Nr pokoju Telefon Zastępstwo
1. Krystyna Suchy St.prac.socjalny Budzyń, Korczowa, Młyny, Zamojsce, Zabłotce 3 16-28-10-05 Ewa Skowronek
2. Anna Łukaszów Pracownik socjalny Nienowice, Ostrów 3 16-28-10-05 Aneta Gwóźdź
3. Aneta Gwóźdź St.prac.socjalny Michałówka, Duńkowice, Piaski, Łazy, 3 16-28-10-05 Anna Łukaszów
4. Ewa Skowronek St.prac.socjalny Chotyniec, Chałupki Chotynieckie, Zaleska Wola 3 16-28-10-05 Krystyna Suchy
5. Lucyna Gębarowska Spec.Pracy Socjalnej Grabowiec, Sośnica, Święte, Sośnica Brzeg 3 16-28-10-05 Krystyna Chrunik
6 Krystyna Chrunik Spec.Pracy Socjalnej

 

Skołoszów DPS Moszczany, DPS Sośnica 3 16-28-10-05 Lucyna Gębarowska

 

Zarządzenie Nr 1/2017

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie

z dnia 9 marca 2017r. w sprawie rozkładu czasu pracy pracowników socjalnych.

 

Działając na podstawie § 11 ust.5 Statutu Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Radymnie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/40/2010 Rady Gminy Radymno z dnia 29 czerwca 2010r. oraz §41 i §42 Regulaminu pracy Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Radymnie

zarządzam, co następuje:

 

Dla pracowników socjalnych wykonujących część obowiązków służbowych poza siedzibą GOPS (praca w środowisku) ustala się następujący czas pracy:

Paragraf 1

  1. Praca w siedzibie GOPS :
  • Poniedziałki, środy, czwartki i piątki 00  –  11.00  i  11.00 –  15.00
  • Wtorki 00  –  12.00  i  12.00  – 16.00
  • Środa 00  –  15.00
  1. Praca w środowisku poza siedziba GOPS:
  • Poniedziałki, czwartki i piątki 00  –  11.00  i  11.00 –  15.00
  • Wtorki 00  –  12.00  i  12.00  – 16.00

Paragraf 2

Indywidualny i szczegółowy rozkład czasu pracy poszczególnych pracowników socjalnych w siedzibie GOPS jak i w środowisku określa wykaz godzin pracy pracowników socjalnych stanowiący załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Paragraf 3

Czas pracy pracowników socjalnych posiadających uprawnienia do skróconego wymiaru czasu pracy będzie ustalany w drodze indywidualnych uzgodnień pracownika z Kierownikiem GOPS.

Paragraf 4

Treść niniejszego zarządzenia podaje się do wiadomości wszystkim pracownikom socjalnym poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej GOPS. Ponadto każdy pracownik pisemnie potwierdza przyjęcie przedmiotowego zarządzenia do wiadomości. Niniejsze potwierdzenie dołącza się do akt osobowych pracownika.

Paragraf 5

Niniejsze zarządzenie nie stanowi zmiany Regulaminu pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie i jego wejście w życie nie podlega trybowi określonemu w art.104² Kp.

Paragraf 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 15 marca 2017r.

 

 

 

Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 1/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Radymnie z dnia 09.03.2017 r. w sprawie

rozkładu czasu pracy pracowników socjalnych.

 

 

Wykaz godzin pracy pracowników socjalnych w siedzibie GOPS Radymno

 

Lp. Nazwisko i imię Poniedziałek wtorek środa czwartek piatek
tydzień I
1. Chrunik Krystyna 7.00-11.00 8.00-12.00 7.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00
2. Gębarowska Lucyna 11.00-15.00 12.00-16.00 7.00-15.00 7.00-11.00 7.00-11.00
tydzień II
3. Chrunik Krystyna 11.00-15.00 12.00-16.00 7.00-15.00 7.00-11.00 7.00-11.00
4. Gębarowska Lucyna 7.00-11.00 8.00-12.00 7.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00
I tydzień
5. Łukaszów Anna 7.00-11.00 8.00-12.00 7.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00
6. Gwóźdź Aneta 11.00-15.00 12.00-16.00 7.00-15.00 7.00-11.00 7.00-11.00
II tydzień
7. Łukaszów Anna 11.00-15.00 12.00-16.00 7.00-15.00 7.00-11.00 7.00-11.00
8. Gwóźdź Aneta 7.00-11.00 8.00-12.00 7.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00
I tydzień
9. Skowronek Ewa 7.00-11.00 8.00-12.00 7.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00
10. Suchy Krystyna 11.00-15.00 12.00-16.00 7.00-15.00 7.00-11.00 7.00-11.00
II tydzień
11. Skowronek Ewa 11.00-15.00 12.00-16.00 7.00-15.00 7.00-11.00 7.00-11.00
12. Suchy Krystyna 7.00-11.00 8.00-12.00 7.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00

 

 

 

 

Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 1/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Radymnie z dnia 09 marca 2017r. w sprawie

rozkładu czasu pracy pracowników socjalnych.

 

 

Wykaz godzin pracy pracowników socjalnych poza siedzibą GOPS Radymno

 

Lp. Nazwisko i imię Poniedziałek wtorek środa czwartek piatek
I tydzień
1. Chrunik Krystyna 11.00-15.00 12.00-16.00 7.00-15.00 7.00-11.00 7.00-11.00
2. Gębarowska Lucyna 7.00-11.00 8.00-12.00 7.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00
tydzień II
3. Chrunik Krystyna 7.00-11.00 8.00-12.00 7.00-15.00 11.00-15.00 11.00-1500
4. Gębarowska Lucyna 11.00-15.00 12.00-16.00 7.00-15.00 7.00-11.00 7.00-11.00
I tydzień
5. Łukaszów Anna 11.00-15.00 12.00-16.00 7.00-15.00 7.00-11.00 7.00-11.00
6. Gwóźdź Aneta 7.00-11.00 8.00-12.00 7.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00
II tydzień
7. Łukaszów Anna 7.00-11.00 8.00-12.00 7.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00
8. Gwóźdź Aneta 11.00-15.00 12.00-16.00 7.00-15.00 7.00-11.00 7.00-11.00
I tydzień
9. Skowronek Ewa 11.00-15.00 12.00-16.00 7.00-15.00 7.00-11.00 7.00-11.00
10. Suchy Krystyna 7.00-11.00 8.00-12.00 7.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00
II tydzień
11. Skowronek Ewa 7.00-11.00 8.00-12.00 7.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00
12. Suchy Krystyna 11.00-15.00 12.00-16.00 7.00-15.00 7.00-11.00 7.00-11.00

 

Brak możliwości komentowania