Kadra

Wykaz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Telefon

Kierownik

Alicja Korecka-Jacek

2

(16) 628 11 38 wew. 28

Główny Księgowy

Grażyna Olech

2

(16) 628 11 38 wew. 28

 

Sekretariat, Karta Dużej Rodziny, Stypendia szkolne

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Telefon

samodzielny referent

Maria Kolasa

4

16) 628 11 38 wew. 36

Pomoc środowiskowa – pracownicy socjalni

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Telefon

specjalista pracy socjalnej

Lucyna Gębarowska

3

(16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

Specjalista pracy socjalnej

Aneta Gwóźdź

3

(16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

specjalista pracy socjalnej

Krystyna Chrunik

3

(16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

pracownik socjalny

Sylwia Czarniecka

3

(16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

starszy pracownik socjalny

Ewa Skowronek

3

(16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

starszy pracownik socjalny

Krystyna Suchy

3

(16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

asystent rodziny

Dominika Tomas

3

(16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

 

 

 

 

 

Pracownicy do spraw świadczeń rodzinnych , świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Telefon

referent

Patrycja Lechowicz

1

16) 628 11 38 wew. 44

referent

Małgorzata Sudoł

1

16) 628 11 38 wew. 44

referent

Iwona Skiba-Śwituszek

1

16) 628 11 38 wew. 44

 

 

 

ALFABETYCZNY WYKAZ SOŁECTW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

 

SOŁECTWO

 

PRACOWNIK SOCJALNY

 

Nr pokoju

 

Tel.

Budzyń

Sylwia Czarniecka

3

(16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

Duńkowice

Ewa Skowronek

3

16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

Grabowiec

Lucyna Gębarowska

3

16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

Chałupki Chotynieckie

Sylwia Czarniecka

3

16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

Chotyniec

Ewa Skowronek

3

16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

Korczowa

Krystyna Suchy

3

16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

 

Moszczany DPS Sośnica DPS

Krystyna Chrunik

3

16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

Michałówka

Aneta Gwóźdź

3

16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

Młyny

Sylwia Czarniecka

3

16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

Nienowice

Lucyna Gębarowska

3

16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

Ostrów

Sylwia Czarniecka

3

16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

Piaski

Ewa skowronek

3

16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

Skołoszów

Krystyna Chrunik

3

16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

Sośnica

Krystyna Suchy

3

16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

Sośnica-Brzeg

Lucyna Gębarowska

3

16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

Święte

Lucyna Gębarowska

3

16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

Zabłotce

Aneta Gwóźdź

3

16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

Zaleska Wola

Ewa Skowronek

3

16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

Zamojsce

Aneta Gwóźdź

3

16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 1/2017

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie

z dnia 9 marca 2017r. w sprawie rozkładu czasu pracy pracowników socjalnych.

 

Działając na podstawie § 11 ust.5 Statutu Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Radymnie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/40/2010 Rady Gminy Radymno z dnia 29 czerwca 2010r. oraz §41 i §42 Regulaminu pracy Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Radymnie

zarządzam, co następuje:

 

Dla pracowników socjalnych wykonujących część obowiązków służbowych poza siedzibą GOPS (praca w środowisku) ustala się następujący czas pracy:

Paragraf 1

 1. Praca w siedzibie GOPS :
 • Poniedziałki, środy, czwartki i piątki 00  –  11.00  i  11.00 –  15.00
 • Wtorki 00  –  12.00  i  12.00  – 16.00
 • Środa 00  –  15.00
 1. Praca w środowisku poza siedziba GOPS:
 • Poniedziałki, czwartki i piątki 00  –  11.00  i  11.00 –  15.00
 • Wtorki 00  –  12.00  i  12.00  – 16.00

Paragraf 2

Indywidualny i szczegółowy rozkład czasu pracy poszczególnych pracowników socjalnych w siedzibie GOPS jak i w środowisku określa wykaz godzin pracy pracowników socjalnych stanowiący załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Paragraf 3

Czas pracy pracowników socjalnych posiadających uprawnienia do skróconego wymiaru czasu pracy będzie ustalany w drodze indywidualnych uzgodnień pracownika z Kierownikiem GOPS.

Paragraf 4

Treść niniejszego zarządzenia podaje się do wiadomości wszystkim pracownikom socjalnym poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej GOPS. Ponadto każdy pracownik pisemnie potwierdza przyjęcie przedmiotowego zarządzenia do wiadomości. Niniejsze potwierdzenie dołącza się do akt osobowych pracownika.

Paragraf 5

Niniejsze zarządzenie nie stanowi zmiany Regulaminu pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie i jego wejście w życie nie podlega trybowi określonemu w art.104² Kp.

Paragraf 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 15 marca 2017r.

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2018 z dnia 10 września 2018 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie

Wykaz rejonów pracy wraz z wyznaczonymi do ich obsługi pracownikami, uwzględniający podział na miejscowości oraz zastępstwa w razie nieobecności.

Nr rejonu

Miejscowości wchodzące w skład rejonu Imię i nazwisko pracownika socjalnego

Zastępstwo

I

 1. Skołoszów

 2. DPS Moszczany

 3. DPS Sośnica

Krystyna Chrunik

Lucyna Gębarowska

II

 1. Ostrów

 2. Budzyń

 3. Młyny

 4. Chałupki Chotynieckie

Sylwia Czarniecka

Aneta Gwóźdź

III

 1. Łazy

 2. Michałówka

 3. Zamojsce

 4. Zabłotce

Aneta Gwóżdź

Sylwia Czarniecka

IV

 1. Nienowice

 2. Grabowiec

 3. Sośnica-Brzeg

 4. Święte

Lucyna Gębarowska

Krystyna Chrunik

V

 1. Sośnica

 2. Korczowa

Krystyna Suchy

Ewa Skowronek

VI

 1. Chotyniec

 2. Zaleska Wola

 3. Duńkowice

 4. Piaski

Ewa Skowronek

Krystyna Suchy

Brak możliwości komentowania.