Kadra

 

 

 

 

Wykaz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie

 

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Telefon

Kierownik

Alicja Korecka-Jacek

2

(16) 628 11 38 wew. 28

Główny Księgowy

Grażyna Olech

2

(16) 628 11 38 wew. 28

Sekretariat, Karta Dużej Rodziny, Stypendia szkolne

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Telefon

samodzielny referent

Maria Kolasa

4

16) 628 11 38 wew. 36

 

 

Pomoc środowiskowa – pracownicy socjalni

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Telefon

specjalista pracy socjalnej

Lucyna Gębarowska

3

(16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

pracownik socjalny

Aneta Gwóźdź

3

(16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

specjalista pracy socjalnej

Krystyna Chrunik

3

(16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

pracownik socjalny

3

(16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

starszy pracownik socjalny

Ewa Skowronek

3

(16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

starszy pracownik socjalny

Krystyna Suchy

3

(16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

asystent rodziny

Dominika Tomas

3

(16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

 

 

 

 

 

Pracownicy do spraw świadczeń rodzinnych,

świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Telefon

referent

Patrycja Lechowicz

1

16) 628 11 38 wew. 44

referent

Małgorzata Łatka

1

16) 628 11 38 wew. 44

referent

Iwona Skiba-Śwituszek

1

16) 628 11 38 wew. 44

 

 

 

ALFABETYCZNY WYKAZ SOŁECTW OBSŁUGIWANYCH

PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

 

SOŁECTWO

 

PRACOWNIK SOCJALNY

 

Nr pokoju

 

Tel.

Budzyń

Krystyna
Suchy

3

(16) 628 10 05

(16)
628 11 38 wew. 32

Duńkowice

Aneta Gwóźdź

3

16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

Grabowiec

Lucyna Gębarowska

3

16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

Chałupki Chotynieckie

Ewa Skowronek

3

16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

Chotyniec

Ewa Skowronek

3

16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

Korczowa

Krystyna Suchy

3

16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

Łazy
+

Moszczany
DPS Sośnica DPS

Krystyna Chrunik

3

16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

Michałówka

Aneta Gwóźdź

3

16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

Młyny

Krystyna Suchy

3

16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

Nienowice

Krystyna Suchy

3

16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

Ostrów

Ewa Skowronek

3

16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

Piaski

Aneta Gwóźdź

3

16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

Skołoszów

Krystyna Chrunik

3

16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

Sośnica

Lucyna Gębarowska

3

16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

Sośnica-Brzeg

Lucyna Gębarowska

3

16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

Święte

Lucyna Gębarowska

3

16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

Zabłotce

Krystyna Suchy

3

16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

Zaleska Wola

Ewa Skowronek

3

16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

Zamojsce

Krystyna Suchy

3

16) 628 10 05

(16) 628 11 38 wew. 32

 

 

 


Zarządzenie Nr 1/2017

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie

z dnia 9 marca 2017r. w sprawie rozkładu czasu pracy pracowników socjalnych.

 

Działając na podstawie § 11 ust.5 Statutu Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Radymnie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/40/2010 Rady Gminy Radymno z dnia 29 czerwca 2010r. oraz §41 i §42 Regulaminu pracy Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Radymnie

zarządzam, co następuje:

 

Dla pracowników socjalnych wykonujących część obowiązków służbowych poza siedzibą GOPS (praca w środowisku) ustala się następujący czas pracy:

Paragraf 1

  1. Praca w siedzibie GOPS :
  • Poniedziałki, środy, czwartki i piątki 00  –  11.00  i  11.00 –  15.00
  • Wtorki 00  –  12.00  i  12.00  – 16.00
  • Środa 00  –  15.00
  1. Praca w środowisku poza siedziba GOPS:
  • Poniedziałki, czwartki i piątki 00  –  11.00  i  11.00 –  15.00
  • Wtorki 00  –  12.00  i  12.00  – 16.00

Paragraf 2

Indywidualny i szczegółowy rozkład czasu pracy poszczególnych pracowników socjalnych w siedzibie GOPS jak i w środowisku określa wykaz godzin pracy pracowników socjalnych stanowiący załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Paragraf 3

Czas pracy pracowników socjalnych posiadających uprawnienia do skróconego wymiaru czasu pracy będzie ustalany w drodze indywidualnych uzgodnień pracownika z Kierownikiem GOPS.

Paragraf 4

Treść niniejszego zarządzenia podaje się do wiadomości wszystkim pracownikom socjalnym poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej GOPS. Ponadto każdy pracownik pisemnie potwierdza przyjęcie przedmiotowego zarządzenia do wiadomości. Niniejsze potwierdzenie dołącza się do akt osobowych pracownika.

Paragraf 5

Niniejsze zarządzenie nie stanowi zmiany Regulaminu pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie i jego wejście w życie nie podlega trybowi określonemu w art.104² Kp.

Paragraf 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 15 marca 2017r.

 

 

 

Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 1/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Radymnie z dnia 09.03.2017 r. w sprawie

rozkładu czasu pracy pracowników socjalnych.

 

 

Wykaz godzin pracy pracowników socjalnych w siedzibie GOPS Radymno

 

Lp. Nazwisko i imię Poniedziałek wtorek środa czwartek piatek
tydzień I
1. Chrunik Krystyna 7.00-11.00 8.00-12.00 7.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00
2. Gębarowska Lucyna 11.00-15.00 12.00-16.00 7.00-15.00 7.00-11.00 7.00-11.00
tydzień II
3. Chrunik Krystyna 11.00-15.00 12.00-16.00 7.00-15.00 7.00-11.00 7.00-11.00
4. Gębarowska Lucyna 7.00-11.00 8.00-12.00 7.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00
I tydzień
5. Łukaszów Anna 7.00-11.00 8.00-12.00 7.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00
6. Gwóźdź Aneta 11.00-15.00 12.00-16.00 7.00-15.00 7.00-11.00 7.00-11.00
II tydzień
7. Łukaszów Anna 11.00-15.00 12.00-16.00 7.00-15.00 7.00-11.00 7.00-11.00
8. Gwóźdź Aneta 7.00-11.00 8.00-12.00 7.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00
I tydzień
9. Skowronek Ewa 7.00-11.00 8.00-12.00 7.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00
10. Suchy Krystyna 11.00-15.00 12.00-16.00 7.00-15.00 7.00-11.00 7.00-11.00
II tydzień
11. Skowronek Ewa 11.00-15.00 12.00-16.00 7.00-15.00 7.00-11.00 7.00-11.00
12. Suchy Krystyna 7.00-11.00 8.00-12.00 7.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00

 

 

 

 

Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 1/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Radymnie z dnia 09 marca 2017r. w sprawie

rozkładu czasu pracy pracowników socjalnych.

 

 

Wykaz godzin pracy pracowników socjalnych poza siedzibą GOPS Radymno

 

Lp. Nazwisko i imię Poniedziałek wtorek środa czwartek piatek
I tydzień
1. Chrunik Krystyna 11.00-15.00 12.00-16.00 7.00-15.00 7.00-11.00 7.00-11.00
2. Gębarowska Lucyna 7.00-11.00 8.00-12.00 7.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00
tydzień II
3. Chrunik Krystyna 7.00-11.00 8.00-12.00 7.00-15.00 11.00-15.00 11.00-1500
4. Gębarowska Lucyna 11.00-15.00 12.00-16.00 7.00-15.00 7.00-11.00 7.00-11.00
I tydzień
5. Łukaszów Anna 11.00-15.00 12.00-16.00 7.00-15.00 7.00-11.00 7.00-11.00
6. Gwóźdź Aneta 7.00-11.00 8.00-12.00 7.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00
II tydzień
7. Łukaszów Anna 7.00-11.00 8.00-12.00 7.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00
8. Gwóźdź Aneta 11.00-15.00 12.00-16.00 7.00-15.00 7.00-11.00 7.00-11.00
I tydzień
9. Skowronek Ewa 11.00-15.00 12.00-16.00 7.00-15.00 7.00-11.00 7.00-11.00
10. Suchy Krystyna 7.00-11.00 8.00-12.00 7.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00
II tydzień
11. Skowronek Ewa 7.00-11.00 8.00-12.00 7.00-15.00 11.00-15.00 11.00-15.00
12. Suchy Krystyna 11.00-15.00 12.00-16.00 7.00-15.00 7.00-11.00 7.00-11.00

 

Brak możliwości komentowania.