Rodzina 500+

Ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U z 2016r., poz.195) wprowadzono świadczenie wychowawcze.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych (art.4 ust.1 w/w ustawy).

Świadczenie przysługuje:

– matce,

– ojcu,

– opiekunowi faktycznemu,

– opiekunowi prawnemu dziecka

 do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na drugie i kolejne  dziecko w rodzinie bez względu na dochód.

Na pierwsze dziecko zasiłek wychowawczy przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800,00 zł  a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie  przysługuje  jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.200,00zł.

Rodziny pobierające świadczenia rodzinne nie muszą dokumentować dochodu.

Osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko nie pobierająca zasiłku rodzinnego do wniosku powinna dołączyć:

1)zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny (dochody nieopodatkowane i oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,

2)  oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegającym przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:

  1. a) wysokości dochodu,

b)wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne,

c)wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

d)wysokość i formie opłacanego podatku dochodowego,

e)wysokość dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku.

3)w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu – dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

Dochody należy udokumentować za 2014r.

Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji , w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie od tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i następne, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dołącza się inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

a)zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

b)prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

  1. c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  2. d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje jeżeli:

1)dziecko pozostaje w związku małżeńskim,

2)dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

3)pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (termin pełnoletni nie zawsze jest tożsamy w prawie z terminem osoby, która ukończyła 18 lat, w związku z możliwością uzyskania pełnoletności przez małoletnią kobietę poprzez zawarcie związku małżeńskiego  – art.10 §2 kodeksu cywilnego),

4)członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Druki wniosków można pobierać bezpośrednio w GOPS Radymno, na stronie internetowej – www.gops.radymno.org u sołtysów i radnych poszczególnych miejscowości oraz w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – czyli  przy pomocy Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministerstwa  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl czyli za pośrednictwem tzw.emp@atii oraz innych systemów drogą elektroniczną wskazaną w informacji zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny.

Od 01 kwietnia 2016r.wnioski można będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie w Referacie Świadczeń Rodzinnych (parter pok.nr 1) oraz na sali narad  (parter) w godzinach urzędowania:

– poniedziałek, środa, czwartek i piątek od godz.7.00 do godz.15.00 

– wtorek  od godz.8.00  do godz.16.00.

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania

Załączniki do rozporządzenia(docx)

Załączniki do rozporządzenia (Word 97-2003)

Załączniki do rozporządzenia(PDF)

Brak możliwości komentowania.